Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton adunk tájékoztatást a városunk közterületeit érintő legfontosabb tudnivalókról:

A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) Ö. r. értelmében:

Ingatlan előtti közterület: az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, ideértve a nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkokat és azok műtárgyait (átereszek), továbbá a kiépített kerékpárút és az úttest közötti területrészt is; tömb- és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület.

Ingatlan előtti közterület közlekedést akadályozó módon történő elkerítése: ha két szemből érkező gépjármű az úttest tengelyétől azonos távolságot tartva az elkerítés (növényzet, utcabútor, stb.) miatt nem tud egymás mellett elhaladni.

Ingatlan előtti közterület tisztán tartása: az oda illegálisan elhelyezett, odakerült hulladék eltávolítása; a növényzet gondozása, a fák lehajló ágainak vágása, nyesése oly módon, hogy azok a biztonságos gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalmat ne akadályozzák; fűnyírás; a csapadékvíz-elvezető árokszakasz és az áteresz(ek) tisztítása, a csapadékvíz-elvezető képesség folyamatos biztosítása.

A közterület használatának engedélyezésével, az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő használattal kapcsolatos ügyekben, mint önkormányzati hatósági ügyben, engedélyező hatóságként a polgármester jár el és hoz döntést.

Az ingatlan közterületről látható részén az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvezője), illetőleg a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlő köteles olyan rendezett állapot fenntartásáról gondoskodni, amely a városképet nem rontja. A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkező bizonyításig az ingatlan-nyilvántartási állapot, illetve a bérleti szerződés az irányadó.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő póthatáridőt tartalmazó felszólítást követően, helyette és költségére a szükséges munkák elvégeztetéséről a polgármester intézkedik.

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentebb felsorolt tevékenységek folyamatos végzésére!

 

 Végh Ibolya
jegyző