Ha az Ön lakóingatlana hullámtéren, nyílt ártéren, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen, vagy mentesített ártéren épült, és a biztosítók a nagy kockázat miatt nem kötöttek rá szerz?dést, kössön szerz?dést a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezel?jével!
Az Alap célja, hogy az ár- és árvízb?l ered? belvíz által veszélyeztetett területeken a lakóingatlan tulajdonnal rendelkez? természetes személyek kártalanítási szerz?dést kössenek az esetlegesen bekövetkez? káresemények utáni kártalanításra.
Csongrád megyében a kártalanítási szerz?dések megkötése az Alapkezel?ként kijelölt Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda (6720, Szeged, Vár u.5.) feladata.

Amennyiben Ön szerz?dést kíván kötni, ehhez az alábbi nyilatkozatok, igazolások szükségesek:

  • a lakóingatlan tulajdonos személyes adatai, a lakóingatlan adatai,
  • a szerz?d? írásos nyilatkozata arról, hogy a lakóingatlan tulajdonosa (haszonélvez?, bérl? nem köthet szerz?dést), vagy a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat csatolása,
  • nyilatkozat a lakóingatlan értékér?l (ez lesz a díjfizetés alapja, a szerz?désben meghatározható legmagasabb érték: 15 millió Ft)
  • írásos nyilatkozat a lakóingatlan állapotáról,
  • az illetékes önkormányzat által kiadott igazolás arról, hogy a lakóingatlan joger?s építési engedélynek megfelel?en épült és használatba vételére joger?s használatbavételi engedély alapján került sor (pótolható 2005. 12. 31-ig)
  • írásos nyilatkozat a díjfizetés gyakoriságáról
  • szociális rászorultság esetén (max. 30 %-os díjkedvezményre jogosít) az illetékes önkormányzat jegyz?je által kiadott igazolás.

Díjtétel megállapítása: a szerz?dés megkötésekor a Tulajdonos által megjelölt érték, valamint a település veszélyeztetettségi besorolása alapján kerül sor, figyelemmel a tulajdoni arányokra és a szociális rászorultságra.
Csongrád megyében a fizetend? éves díj 3.000 Ft és 20.800 Ft között kerülhet meghatározásra.
Kártalanítási eljárás: a káresemény bekövetkeztét?l számított 15 napon belül kell a kárt bejelenteni, a kártalanítási összeg maximuma: az Ön által a szerz?désben megjelölt, valamint a kárszakért? által megállapított érték.
Kérdéseivel forduljon a területileg illetékes önkormányzathoz, vagy a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Irodához (Tel: 06/62/488-411).