Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület a 2015. szeptember 2-án megtartott ülésén döntött arról, hogy a város szűkös anyagi lehetőségei ellenére, illetve annak keretei között az esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű és önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetben lévő ingatlantulajdonosoknak (a továbbiakban: Kedvezményezett) a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés elősegítése érdekében a házi bekötések létesítéséhez támogatást nyújt.

Az elfogadott önkormányzati rendelet értelmében esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetűnek minősül a 65. életévét idén betöltő, valamint ennél idősebb, egyedül élő ingatlantulajdonos, továbbá a háztartásában 3 vagy több gyermeket nevelő ingatlantulajdonos. Önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetben lévőnek minősül az idős, egyedülálló személyek közül az, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500,- Ft/hó) 200%-át, azaz az 57.000,- Ft-ot, a nagycsaládosok közül pedig azok, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az említett nyugdíjminimum 150%-át, azaz a 42.750,- Ft-ot.

Fentieken túl a támogatás legfontosabb feltételei, szempontjai a következők:

Adott ingatlan házi bekötésének kiépítéséhez kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha a Kedvezményezett annak legalább ½ részben, vagy ennél nagyobb arányban tulajdonosa.

A Kedvezményezettnek a kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a támogatásról szóló döntés kézhezvételének napjától számított 30 napon belül a házi bekötés elkészíttetését vállalja.

Nem jogosult támogatásra az, akinek a Mindszenti Víziközmű Társulat felé 6 hónapnál több érdekeltségi hozzájárulás tartozása áll fenn.

Támogatás kizárólag a házi bekötés anyagköltségének megfizetéséhez nyújtható, azonban annak összege legfeljebb 50 ezer forint/házi bekötés. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás összege a Kedvezményezett által kiválasztott, a kivitelezést végző és Önkormányzat által ajánlott cég részére kerül kifizetésre. A kifizetés (átutalás) feltétele az anyagköltségről szóló, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő, a Kedvezményezett nevére legkorábban a támogatási kérelem benyújtásának napján kiállított számla vagy számlák bemutatása.

A támogatás iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, a rendelet hatályba lépésének napjától legkésőbb 2015. október hó 20. napján 1600 óráig lehet benyújtani, e határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a rendelet függelékében felsorolt, Önkormányzat által ajánlott cégek (vállalkozások) valamelyike által az elvégzendő munkákról és anyagszükségletről kiállított, részletes és tételesen árazott költségvetést, valamint a kérelem nyomtatványon meghatározott egyéb mellékleteket.

A támogatás iránti kérelmeket a Köztársaság tér 16. sz. alatti volt Okmányiroda épületében, a Szociális Csoport munkatársánál lehet igényelni, illetve leadni.

A kérelmek tárgyában a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt. A döntésről a Kedvezményezett – legkésőbb a döntést követő 5 munkanapon belül – értesítést kap.

 

                                                                                                          Zsótér Károly

                                                                                                          polgármester