Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton adunk tájékoztatást a Mindszent városban érvényes talajterhelési díjfizetési kötelezettségről:

Talajterhelési díjat köteles fizetni, aki az önkormányzat illetékességi területén műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján a környezet terhelésével járó anyagot (pl.: szennyvizet) bocsát a talajba. A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3.

A díjat a kibocsátónak kell bevallania az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig. A nyomtatvány megtalálható Mindszent város honlapján (www.mindszent.hu/nyomtatványok/az adóiroda nyomtatványai). A tavalyi évre vonatkozó díjat a kibocsátónak egy összegben, 2017. március 31-éig kellett megfizetnie Mindszent Város Önkormányzatának 57400255–11141077 Talajterhelési díj beszedési számlájára.

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, de bevallási kötelezettség terheli a kibocsátót:

  1. akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t,
  2. a közszolgáltató által igazolt, külön órával mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
  3. ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,
  4. az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.

Kérelemre mentesség adható annak a kibocsátónak, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, vagy lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik. A kérelem beérkezését követő 8 napon belül az adóhatóság megkeresésére a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője megtekinti a helyszínt, melyről fényképfelvételt és jegyzőkönyvet készít. A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell a jegyzőkönyv egy példányát.

 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a – számlákkal igazolt – mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

Kérelemre mentesítheti az adóhatóság a 2016. január 1. napján a Mindszent város területén kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rákötött, de a megfelelő eljárás megindításának hiánya miatt a közszolgáltatónál nyilvántartásba nem vett kibocsátót, feltéve, hogy a közszolgáltató által kiadott okirattal hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy határidőben, a műszaki előírásoknak megfelelve történt a rákötés, továbbá annak időpontjától kezdődően részben vagy egészben megfizette a részére megállapított szennyvízelvezetési díjat. 

 

Felhívom a Tisztelt Érintettek figyelmét, hogy bevallási és befizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget! Ennek elmulasztása esetén a talajterhelési díjat az adóhatóság állapítja meg.

Amennyiben kérdése merülne fel a talajterhelési díjjal kapcsolatban, kérjük keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájában, illetve a 62/527-017-es telefonszámon.

Dr. Megyeri Szilvia
 jegyző