Tisztelt Mindszenti Polgárok, Kedves Szülők!

Nagy örömünkre Mindszent városának új intézménye, a Szitakötő Bölcsőde 2024 őszén megnyitja kapuit.

Önkormányzatunk ezúton szeretne egy előzetes igényfelmérést végezni, hogy a bölcsődei ellátást várhatóan hány fő mindszenti kisgyermek fogja igénybe venni, amelyben kérjük az Önök szíves egyműködését.

Amennyiben a 2024/25-ös nevelési évben 2024 szeptemberétől, vagy azt követő időponttól szeretnék kérni 3 év alatti gyermekük Szitakötő Bölcsődében történő elhelyezését, kérjük küldjenek ezen szándékukról egy emailt a mindszent@mindszent.hu címre az alábbi adatokkal:

gyermek neve

gyermek lakcíme

gyermek életkora

szülő neve

szülő elérhetősége (telefon, email).

 

Köszönjük, ha válaszával segíti felmérésünket.

 

Bölcsődei ellátásra jogosultak köre elsősorban:

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 1. a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
 2. b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
 3. c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
 4. ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 5. cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti:

– a szülő (gondviselő)

– egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti továbbá:

– védőnő, gyermekorvos

– szociális-és családgondozó

– gyermekjóléti szolgálat

– gyámhatóság.

 

A felvételi eljárás menete:

 1. Felvételi kérelem benyújtása (nem egyenlő a beíratással)
 2. Felvételi kérelem elbírálása
 3. Szülő kiértesítése a felvétel eredményéről
 4. Felvételt nyert gyermek beíratása a bölcsődébe (Bölcsődei jogviszony létesítése)
 5. Bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése

 

A felvételi kérelmek várhatóan 2024. május 8. napjától lesznek elérhetőek.

 

A beiratkozáshoz/felvételhez (bölcsődei jogviszony létesítéséhez) szükséges dokumentumok: – VÁRHATÓ BEADÁSI HATÁRIDŐ 2024. augusztus 15.

– MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS, az együtt élő családtagok 30 napnál nem régebbi 1 havi nettó jövedelemigazolásaira, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat a 2024 őszétől való foglalkoztatásra vonatkozóan

szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)

külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

gyermek magyar nyelvű oltási könyve

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat

Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított korai fejlesztésre való jogosultság vagy sajátos nevelési igény megállapításáról szóló szakvélemény

diétás étkeztetés biztosításához szakorvosi javaslat.

 

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj kedvezmények igényléséhez szükséges iratok:

együtt élő családtagok 30 napon belüli nettó jövedelemigazolásai

MÁK igazolás a családi pótlékról,

– határozat a GYES-ről, GYED-ről,

egyedülálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegéről,

gyermekelhelyezésre vonatkozó dokumentum.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át ( évben: 200.564,- Ft/hó/fő), vagy
 • nevelésbe vették.

 

A térítési díj kedvezmények igényléséhez a szükséges dokumentumokat, a beiratkozáskor kell  leadni.