Pályázati Hirdetmény

Mindszent Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítésére

 • Mindszent Város Önkormányzata hatályos vagyonrendelete alapján versenyeztetési eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.
 • A kiíró megnevezése: Mindszent Város Önkormányzata
 • A kiíró címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.1.) Versenyeztetés fajtája: nyílt, kétfordulós versenyeztetési eljárás.

2.2.) A pályázat célja:

A Mindszent Belterület 3080/2/A/11. hrsz. alatt felvett, Mindszent, Köztársaság tér 11. sz. alatti ingatlan (volt OTP-fiók) egészének tehermentesen történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.1.)
Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Mindszent város közigazgatási belterületén, frekventált, központi részén, a Köztársaság téren, aszfalt burkolatú út mellett található, a kereskedelmi és szolgáltató létesítményektől, az orvosi rendelőtől, a gyógyszertártól, a közforgalmi közlekedést biztosító járművek megállóitól és az egyéb közintézményektől-1-10 perc járásnyira.

Az ingatlanba az elektromos áram, a gáz és víz becsatlakozik, a szennyvíz központi csatornába bekötött, tehát összközműves. A magába foglaló épület 1911 – ben épült tégla alappal, lábazattal, falazattal, fa tetőszerkezettel, cserép fedéssel, mely épületegységben a későbbiekben a földszinten üzleteket, az emeletén lakásokat alakítottak ki. Az épület magyaros szecessziós stílusban épült és jelenleg egyedi védettséget élvez.

A 3080/2/A/11. hrsz-ú ingatlan a bérleteztetés során kialakult, használati viszonyokhoz igazodó természetbeni megosztás eredményeként két, egymástól gipszkarton fallal elválasztott részből áll.

A korábban festő-galériaként működtetett, korábban az OTP Mindszenti Fiókjának helyet adó, 98,34 m2 alapterületű, kerámialap, laminált parketta és szőnyegpadló burkolatú ingatlanrész 4 raktár, 2 iroda, közlekedő, teakonyha, mosdó, WC, szélfogó és ügyféltér helyiségekből áll, egyedi központi fűtéssel rendelkezik, melegvíz-ellátása gázkazánról történik,

A jelenleg használaton kívüli, 72,66 m2 alapterületű, mettlachi, mozaiklap, parketta, szőnyegpadló és beton burkolatú épületrész 2 raktár, 3 iroda, 2-2 WC, mosdó, 2 közlekedő, előtér helyiségekből áll, nem rendelkezik fűtéssel, hűtése és melegvíz-ellátása nem biztosított.  

3.2.) Jogi feltételek:

Az ingatlan per-, teher- és igénymentesen kerül értékesítésre.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki az első körben a pályázati feltételeknek megfelel és a második fordulóban az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.

Amennyiben az értékesítésre meghirdetett ingatlanra több vételi ajánlat érkezik, az ajánlattevők versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytatnak (ajánlataikon mind az ár, mind az egyéb bírálati szempont tekintetében módosíthatnak), amelynek eredményeként kerül kiválasztásra az ingatlan megvásárlására jogosult ajánlattevő.

Azonos összpontszámot elérő pályázók közül az ajánlat valamennyi feltételének figyelembevételével a pályázati tárgyalást levezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.

Ajánlati kötöttség: a második pályázati kör pályázatainak benyújtási határidejétől, illetve versenytárgyalás megtartása esetén  az annak időpontjától számított 90 nap.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan – korábban kialakult használati viszonyokhoz igazodó, a 3.1. pontban részletezett eszmei hányadok (tulajdoni illetőségek) egészének kivásárlását célzó – több ajánlattevő együttes vételi szándéka esetén mód van arra, hogy az ajánlattevők közös tulajdonként szerezzék meg az egész ingatlan tulajdonjogát. Más módon az ingatlanból tulajdoni illetőség kivásárlása nem lehetséges.

A pályázatban megjelölt hasznosítási cél megvalósításának határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 1 év (amely indokolt esetben, kérelem alapján további 1 évvel meghosszabbítható), minimum fenntartási időtartama a tevékenység tényleges (igazolt) megkezdésétől számított 1 év.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor legalább három év időtartamra visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlanra vonatkozó hasznosítási cél megvalósításának biztosítása érdekében. A visszavásárlási jog gyakorlására kiíró az adásvételkori vételáron jogosult.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, értékhatár feletti értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért a vételi szándékkal, illetve az adásvételi szerződés egy példányával meg kell keresni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, mint tulajdonosi joggyakorlót (az érintett szerv az elővásárlási jog gyakorlásáról 35 napon belül köteles nyilatkozni).

 3.3.) Versenyeztetés fajtája, pályázati feltételek, bírálati szempontok:

3.3.1.) A versenyeztetés fajtája: nyílt, kétfordulós versenyeztetési eljárás. A kiíró a pályázat első fordulójában a pályázók alkalmasságát méri fel, amely alapján meghatározza a második fordulóban résztvevő pályázók körét. A második fordulóban zárt körben részletes és tényleges ajánlatkérésre kerül sor.

3.3.2.) Első forduló (pályázati feltételek)

 Nem jogosult ajánlat benyújtására, aki:

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • a Kiíróval szemben lejárt tartozással rendelkezik,
 • aki a pályázat kiírásától számított 2 éven belül a Kiíró által kiírt bérbeadásra vagy tulajdonjog átruházásra irányuló pályázattól az eredményhirdetés után visszalépett, továbbá

az a gazdálkodó szervezet, amely:

 • ellen csőd-, felszámolási eljárás indult, továbbá végelszámolását kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszüntetése folyamatban van;
 • tevékenységét saját döntése alapján saját maga vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette;
 • szervezetében vezetői tisztséget betöltő személy ilyen tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján, tevékenységét korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
 • az Nvt. 3. §-a alapján nem minősül átláthatónak, valamint az a

természetes személy, amely:

 • amennyiben egyéni vállalkozóként pályázik, vállalkozói tevékenységét saját döntése alapján  maga, vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette,
 • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,
 • a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt áll 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy a XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXV. fejezetében meghatározott vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, XXXVI. fejezetben meghatározott vagyon elleni bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény elkövetése miatt.

 

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó azonosító adatai (természetes személy esetében: név, lakóhely, születési hely, idő, adóazonosító szám; gazdálkodó szervezet esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is): név, székhely, adószám, cégjegyzékszám)
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázat benyújtására vonatkozóan,
 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát (kivéve egyéni vállalkozó pályázók),
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül (ide értve az egyéni vállalkozót is),
 • pályázó nyilatkozata a kizáró okok vonatkozásában, köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye esetén erről szóló nyilatkozat, egyéb esetben a köztartozásmentességről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott adatait a pályázat kezeléséhez, értékeléshez, döntéshozatalhoz, szerződéskötéshez szükséges mértékben a kiíró valamint a Mindszenti Polgármesteri Hivatal kezelje, nyilvántartsa.

3.3.3.) Második forduló

Az ajánlatok elbírálásának bírálati szempontjai és az egyes bírálati szempontokhoz tartozó súlyszámok:

 

 Bírálati szempontSúlyszám
1.Vételár mértéke50
2.Ingatlan hasznosítási célja50

 

 1. Vételár mértéke: a megajánlott legmagasabb összegű vételárat tartalmazó pályázat 10 pontot kap, a soron következő pályázatok a legkedvezőbb tartalmú pályázathoz viszonyítva arányosan kevesebbet.
 1. Ingatlan hasznosítási célja: pontkiosztás módszere az alábbiak szerint:
Ingatlan hasznosítási céljaPontszám
Új áru kiskereskedelme
Vendéglátás
Humán-egészségügyi ellátás
Szociális ellátás
10
Használt áru kiskereskedelme8
Ingatlan-bérbeadás
Egyéb hasznosítási cél
6

Az egyes bírálati szempontokra adott pontszámok kerülnek az adott bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd összeadásra. A pályázatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre, a nyertes pályázó a legmagasabb összpontszámot elért pályázat benyújtója.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó azonosító adatai (természetes személy esetében: név, lakóhely, születési hely, idő, adóazonosító szám; gazdálkodó szervezet esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is): név, székhely, adószám, cégjegyzékszám),
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázat benyújtására vonatkozóan,
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • a pályázó egyes bírálati szempontokra vonatkozó megajánlását, a 2.  bírálati szempont esetében a vállalás részletes bemutatását.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 4.1. A 3080/2/A/11. hrsz. ingatlan egészének minimálisan megajánlható vételára 16.500.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszázezer forint.

4.2. A pályázat nyertese a szerződéskötéssel egyidejűleg a vételár 20%-át kitevő összegű foglalót köteles megfizetni eladó számlájára, az így mutatkozó vételárhátralék teljes összegét legkésőbb a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles átutalni az önkormányzat bankszámlájára, kivéve, ha az ellenérték megfizetése részben vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik.

4.3. Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos ügyvédi- és ingatlan – nyilvántartási eljárási költség, valamint vagyonszerzési illeték a vevőt terheli. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében az ingatlan energetikai tanúsítványainak elkészíttetése az eladó kötelezettsége.

5.) Pályázat benyújtása

Pályázni kizárólag pályázati anyag benyújtásával lehet.

A kiíró a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód.

5.1.) Az első fordulóban a pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2020. december  04. 10:00 óra; Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.)

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat írásban, 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat” feliratot valamint a megpályázott ingatlan helyrajzi számát.

5.2.) Az értékesíteni kívánt ingatlannal valamint a pályázati eljárással kapcsolatban további információ az alábbi címen illetve elérhetőségen a hivatal nyitvatartási idejében kérhető:

 • Mindszenti Polgármesteri Hivatal, Jogi Iroda, dr. Ujházi-Pál Margit jogi referens
 • 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
 • Tel.: 62/527-010

6.) Egyéb információ

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen megtekinthető.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készül.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 • a pályázati határidő lejártáig a pályázati felhívást módosítsa vagy külön indokolás nélkül visszavonja (a pályázati hirdetmény módosítása esetén a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbításra kerül);
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa;
 • a pályázati eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, összességében legelőnyösebb pályázat benyújtójával szerződést kössön;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződéskötést megtagadja.

A Kiíró a pályázati felhívás módosítása, visszavonása, a pályázati határidő meghosszabbítása esetén köteles ennek tényét a pályázati felhívás közzétételével azonos módon és helyen közzétenni.

Érvénytelen a pályázat:

 • amennyiben a pályázati felhívásban megjelölt határidőt követően nyújtották be,
 • amennyiben a pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek és a hiányosság hiánypótlás eredményeként sem kerül megszüntetésre.

Eredménytelen a pályázati eljárás:

 • amennyiben nem érkezett pályázat,
 • amennyiben csak érvénytelen pályázat érkezett,
 • amennyiben a kiíró a pályázat külön indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításáról döntött.

 A pályázatok értékelését a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája készíti elő elfogadásra, a nyertes ajánlatról Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

Mindszent Város Önkormányzata
Zsótér Károly Sándor
polgármester