Pályázati hirdetmény

a Mindszent Város Önkormányzata tulajdonát képező, Mindszent, Köztársaság tér 12. sz. alatti társasház 1 db garázsának hasznosítására (bérletére)

 

Mindszent Város Önkormányzata a hatályos vagyonrendelete, továbbá a Lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól szóló 31/2016. (X.18.) Ö. rendelete alapján versenyeztetési eljárást hirdet a Mindszent Köztársaság tér 12. sz. alatti ingatlan alábbiakban pontosan megjelölt garázsának hasznosítására (bérletére).

  • A kiíró megnevezése: Mindszent Város Önkormányzata
  • A kiíró címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

2.) Az eljárás célja és fajtája:
2.1.) Versenyeztetés fajtája: nyílt versenyeztetési eljárás
2.2.) A pályázat célja: használaton kívül lévő garázs határozott időre szóló (max. 2 év) bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:
3.1.) Pályázható helyiség: 4. számú garázs: 23,11 m2

3.2.) A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény használatával összefüggésben felmerülő közös költség összegét (társasháznak fizetendő), továbbá az elektromos áram költségét.

3.3.) Jogi feltételek:

A meghirdetett pályázat nyilvános, azon természetes személy és jogi személy egyaránt részt vehet, pályázhat a bérleti jog megszerzésére.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. Amennyiben a hasznosításra meghirdetett helyiségre több, közel azonos tartalmú bérleti ajánlat érkezik, az ajánlattevők versenytárgyaláson vesznek részt, és licit eredményeként kerül kiválasztásra a helyiség bérlője.

A pályázat nyertesével a bérleti szerződés a versenyeztetést követő 15 napon belül megkötésre kerül.

A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén, a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 30 nap.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet,
  • a pályázónak az általa ajánlott bérleti díjat (minimum 500 Ft+ÁFA/m2/hónap) meg kell jelölnie, és nyilatkoznia kell arról, hogy nyertes ajánlattevőként vállalja az ajánlott bérleti díj kétszeres összegének kaucióként történő megfizetését,
  • a pályázat részeként igazolnia kell, hogy annak benyújtását megelőzően az általa ajánlott bérleti díj összegének kétszeresét bánatpénzként befizette Mindszent Város Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett 57400255-11140966 sz. számlájára.

(Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati eljárás lezárását követő 8 napon belül a bánatpénzként befizetett összeg visszafizetésre kerül.
Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 30 napon belül nem köti meg, úgy a bánatpénz összegét elveszíti, a bérleti szerződés megkötése esetén a megfizetett bánatpénz kaucióként a szerződés biztosítékaként funkcionál.) 

Az ajánlatok benyújtásának határideje, módja: 2023. november 23. 16:00 óra, mindszent@mindszent.hu e-mail címre.

Esetleges versenytárgyalás időpontja: 2023. november 24. 10:00 óra (Polgármesteri Hivatal).


4.) További információ a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájában (62/527-011) kérhető.