PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket (felsőoktatási hallgatókat, érettségi előtt álló tanulókat), hogy Mindszent Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

Erre tekintettel az Önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére „A” és „B” típusú pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

1) A pályázók köre:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, az Ösztöndíjpályázat elfogadott helyi támogatási szabályzata alapján szociálisan rászoruló fiatalok részesülhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató,
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

 Az „A” típusú pályázatra azok, az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali munkarend szerinti), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok, az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend szerinti) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot az EPER-Bursa elektronikus rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papír alapon kell kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz személyesen vagy postai úton benyújtani (személyesen a Hivatal földszint 20-as szobájában leadva, levelezési cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3. (levélben történő benyújtás esetén a postabélyegző dátuma).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

3) Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév második féléve, és a 2024/2025. tanév első féléve).

„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév).

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

4) A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat:

 • a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről,
 • igazolás(ok) a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről,
 • nyilatkozat az egy háztartásban élőkről,
 • vagyonnyilatkozat,
 • lakcímkártya másolata.

 

„B” típusú pályázat:

 • igazolás(ok) a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről,
 • nyilatkozat az egy háztartásban élőkről,
 • vagyonnyilatkozat,
 • lakcímkártya másolata.

 

Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és onnan kinyomtatott pályázati űrlap csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes, bármelyik melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

5) A pályázat elbírálása:

Az ösztöndíj pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatok támogatásáról, illetve esetleges elutasításáról Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága dönt.

Az Oktatási Bizottság legkésőbb 2023. december 5-ig meghozza döntését, és azt az EPER-Bursa rendszerben szintén legkésőbb ezen időpontig rögzíti.

 

6) Adatkezelés:

A pályázók a következő személyes és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni.

„A” típusú pályázat: név, oktatási azonosító, anyja születési neve, születési hely és idő, lakóhely (lakcímkártyával igazolhatóan), adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésre vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím.

„B” típusú pályázat: név; anyja születési neve, születési hely és idő, lakóhely (lakcímkártyával igazolhatóan), adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint.  Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 

Adatkezelesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf

Fentieken túlmenően „B” típusú pályázat esetén a pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv az NKTK-nak, illetőleg a helyi önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei:

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul értesíteni a NKTK-t és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítést követően a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kara, szak megadásával),
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása,
 • személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása,
 • a tanulmányok szüneteltetése (halasztása).

 

Mellékletek: