PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mindszent Város Önkormányzatának vagyonrendelete alapján pályázatot hirdet a Mindszent, külterület 0162/15 hrsz-ú ingatlanon felépült Agráripari csarnok bérletére az alábbiak szerint:

Hirdetmény tárgya: Mindszent, Külterület 0162/15 helyrajzi számú (közvetlenül a főút mellett) földterületen álló 311 m2 alapterületű (irodákkal együtt 381 m2) csarnoképület ellenérték fejében történő bérbeadása agráripari profilú tevékenység céljából.

Az eljárás fajtája: versenyeztetési, formája: nyílt pályáztatás.

A bérlet időtartama: 2024. június 1-től 2026. május 31. napjáig terjedő határozott idő, mely a felek kölcsönös megelégedettsége esetén további egy évvel meghosszabbítható.

A bérleti díj összege: a pályázó által megajánlott összegű, de minimum 2.640.000 Ft+Áfa/év, amelyet bérlő havonta előre esedékesen, egyenlő részletekben köteles megfizetni.

A kaució összege: 500.000 Ft. (A kaució összege a bérleti szerződés lejártakor – elszámolás keretében – kerül visszafizetésre.)

A bérelhető ingatlan adatai:

 • Mindszent 0162/15 helyrajzi számú földterületen álló, 311 m2 alapterületű csarnok, hozzá tartozó zárt udvar illetve irodák, vizesblokk, raktár.
 • Műszaki állapot: vízzel, villannyal rendelkezik. (egyidejű vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény: 120 A)
 • A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet 2+1 év.
 • A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: 2.640.000 Ft/év+ÁFA, azaz 3.352.800,-Ft

 

Nem jogosult ajánlat benyújtására, aki:

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

–    a Kiíróval szemben lejárt tartozással rendelkezik;

–    aki a pályázat kiírásától számított 2 éven belül a Kiíró által kiírt bérbeadásra vagy tulajdonjog átruházásra irányuló pályázattól az eredményhirdetés után visszalépett, továbbá

 

az a gazdálkodó szervezet, amely:

–    ellen csőd-, felszámolási eljárás indult, továbbá végelszámolását kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy jogutód nélküli megszüntetése van folyamatban;

–    tevékenységét saját döntése alapján saját maga, vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette;

–    szervezetében vezetői tisztséget betöltő személy ilyen tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján, tevékenységét korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt áll;

–    a 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. §-a alapján nem minősül átláthatónak, valamint

 

az a természetes személy, aki:

–    amennyiben egyéni vállalkozóként pályázik, vállalkozói tevékenységét saját döntése alapján  maga, vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette,

–    gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó azonosító adatai (név, cégnév, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)
 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül,
 • pályázó nyilatkozata a kizáró okok vonatkozásában, köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye esetén erről szóló nyilatkozat, egyéb esetben a köztartozás-mentességről szóló igazolás (NAV, lakhely szerinti önkormányzat, vállalkozás székhelye szerinti önkormányzat),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban megadott adatait a pályázat kezeléséhez, értékeléshez, döntéshozatalhoz, szerződéskötéshez szükséges mértékben a kiíró, valamint a Mindszenti Polgármesteri Hivatal kezelje, nyilvántartsa.

A leendő bérlőnek a pályázatban foglalt nyilatkozatában vállalnia kell:

 

 • A csarnok működtetését a Tulajdonos érdekeinek és célkitűzéseinek figyelembevételével,
 • A csarnok működésével, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási és közüzemi díjak viselését. (Üzemeltető a közüzemi díjakat a saját nevében kötött szolgáltatási szerződés alapján fizeti meg.)
 • A tevékenység folytatásához szükséges különböző hatósági engedélyek beszerzését.
 • Az üzemeltetésre átvett vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodik, a csarnok egészének fenntartásáról, karbantartásáról, (beleértve pótlás, csere) állagmegóvásáról folyamatosan, a jó gazda gondosságával gondoskodik.
 • Az üzemeltetésre átadott épületeket, felszereléseket a jó gazda gondosságával kezeli, használja, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.
 • A csarnokot köteles tisztán tartani és a keletkező hulladék elszállításáról saját költségén gondoskodik. Köteles gondoskodni a takarításáról, téli időszakban a hó eltakarításáról és a terület síkosság-mentesítéséről.
 • A csarnok üzemeltetéséről évente a Tulajdonosnak beszámol.

 

A pályázat benyújtása:

 –     Az ajánlatokat 2024. május 16-án 16:00 óráig lehet benyújtani.

 –     A beérkezett ajánlatok bontásának ideje, helye: 2024. május 17. 10:00 óra, Mindszenti Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.

 • A pályázatokat írásban, lezárt borítékban „Ajánlat az Agráripari csarnok bérletére” megnevezéssel kell benyújtani a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájában, vagy postai úton annak címére (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) megküldeni.
 • A kiíró a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Hiánypótlási határidő: 2024. május 21. 15 óra. A hiánypótlásra a pályázatok benyújtását követően, a hiánypótlási felhívás alapján, az abban megjelölt feltételekkel van mód. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlati elemek módosítását.

–     További információ az alábbi címen, a hivatal nyitvatartási idejében kérhető:

Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
tel.: 62/527-011

            A csarnok helyszíni megtekintését előzetes egyeztetés alapján az önkormányzat biztosítja.

–    Több érvényes pályázat esetén versenytárgyalásra kerül sor. Versenytárgyalás helye, időpontja: Mindszenti Polgármesteri Hivatal, 2024. május 22. 10:00 óra. A versenytárgyalásra külön értesítés/meghívó nem kerül kiküldésre.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 • a pályázati határidő lejártáig a pályázati felhívást módosítsa vagy külön indokolás nélkül visszavonja (a pályázati hirdetmény módosítása esetén a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbításra kerül);
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa;
 • a pályázati eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő, összességében legelőnyösebb pályázat benyújtójával szerződést kössön;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződéskötést megtagadja.

 

A Kiíró a pályázati felhívás módosítása, visszavonása, a pályázati határidő meghosszabbítása esetén köteles ennek tényét a pályázati felhívás közzétételével azonos módon és helyen közzétenni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
 • a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,
 • a pályázat a bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg, vagy azt más pályázathoz (ajánlathoz) köti,
 • olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás:

 • amennyiben nem érkezett pályázat,
 • amennyiben csak érvénytelen pályázat érkezett,
 • amennyiben a kiíró a pályázat külön indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításáról döntött.

 

A pályázatok értékelését a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája készíti elő elfogadásra, a nyertes ajánlatról Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

  

Mindszent Város Önkormányzata
Zsótér Károly Sándor
polgármester