Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár (6630 Mindszent, Szabadság tér 37.)
közművelődési intézmény igazgatói (intézményvezetői)
munkakörének betöltésére.

A vezetői munkaviszony időtartama: 5 év.
A vezetői munkaviszony kezdő időpontja: 2023. január 1.
A vezetői munkaviszony befejező időpontja: 2027. december 31.
Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelős a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon hatékony és gazdaságos működtetéséért. Feladata az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– Az EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott, elvárt végzettségnek, szakmai gyakorlatnak és szakmai tevékenységnek való megfelelés (azaz: 1) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, 2) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat, 3) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység).
– Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.
– Magyar állampolgárság.
– Büntetlen előélet.
– Cselekvőképesség.
– Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői tapasztalat,
– hazai és/vagy uniós forrásokból megvalósuló pályázatok lebonyolításában, elszámolásában szerzett tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programját.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– felsőfokú végzettséget, szakirányú szakképzettséget, illetve szakirányú szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát;
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatot;
– a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a jogszabályban meghatározott véleményezők a pályázati anyaga tartalmát megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
– A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 30.

A pályázat benyújtható:
– postai úton (Zsótér Károly polgármester részére címezve, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.), a borítékra kérjük írja rá: „Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat”,
– személyesen Zsótér Károly polgármester részére.

A pályázat elbírálásának módja:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
Mindszent Város Képviselő-testülete a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a következő rendes ülésén dönt.
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Zsótér Károly polgármestertől kérhetik, illetve a polgármesternek jelenthetik be. Telefonszám: 06 62/527-015,
E-mail: polgarmester@mindszent.hu