PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) pályázatot hirdet a

Mindszenti Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.)

ügyvezetői
 álláshelyének betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozott időre (5 év) 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig tart.

Mindszent Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság szolgáltató tevékenységét a gazdasági társaság Mindszent Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona, amely tevékenységét a hatályos jogszabályok, valamint az alapító okirat és a tulajdonossal kötött megállapodás alapján végzi.

Az ügyvezető tevékenységét a gazdasági társasággal létesített munkajogviszony keretében látja el.

Ügyvezetői feladatok: 

 • a társaság szakmai és operatív feladatai végrehajtásának vezetése, ellenőrzése
 • a társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben
 • a társaság irányításával összefüggő mindazon döntés meghozatala, melyek jogszabály vagy alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének (ALAPÍTÓ) hatáskörébe
 • kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, szerződéses partnerekkel
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú, szakirányú képzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • a megpályázott tisztséggel kapcsolatos szakmai, vezetői koncepció
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Polgári Törvénykönyvben szabályozott összeférhetetlenségi és kizáró okok
 • bérigény

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. október 17.

A pályázat elbírálási ideje:                         2019. október 30.

A munkabér összegét a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület állapítja meg.

A pályázat benyújtásának helye:

 • A pályázatot bezárt borítékban Mindszent Város Polgármestere részére (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”

 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.