Országgyűlési választás 2018.

 

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános választását 2018. április hó 8. napjára (vasárnapra) tűzte ki. A választással kapcsolatban néhány fontosabb, aktuális tudnivalóról szeretném ismét Önöket tájékoztatni.

Választójogosultak névjegyzéke

Minden választójogosult nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére. Az ún. településszintű bejelentkezettek (tehát akiknek a lakcímkártyáján csak a település szerepel, utca, házszám nem) az 1-es szavazókör névjegyzékén fognak szerepelni. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok regisztráció útján kerülhetnek fel – legkésőbb 2018. március 24-én 1600 óráig benyújtott kérelmük alapján – a névjegyzékre. (A regisztrációról tájékoztató olvasható, a kérelem online benyújtható, valamint a postai benyújtáshoz letölthető a Nemzeti Választási Iroda által működtetett www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkezőknek” almenüpont alatt.)

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki a névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a névjegyzékbe vételről. A választási értesítőt mindenkinek legkésőbb 2018. február 19-ig meg kellett kapnia. Aki ezen időpontot követően válik választójogosulttá, vagy más lakcímre költözik, annak az illetékes helyi választási iroda küld (új) értesítőt.

Átjelentkezés

Átjelentkezési kérelmet az a névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, és választójogát ott kívánja gyakorolni. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2018. április 6-án 1600 óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. (Az átjelentkezési kérelem online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt.)

Szavazás külföldön

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét az a névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, és választójogát ott kívánja gyakorolni. Külképviseleti névjegyzékbe történő felvételi kérelmet legkésőbb 2018. március 31-én 1600 óráig lehet benyújtani, illetve a korábban benyújtott kérelmet eddig az időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. (A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt. Itt megtekinthető továbbá azon külképviseletek címe, ahol az egyes országokban a szavazat leadható.)

Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, akit egészségi állapota, valamely fogyatékossága akadályoz abban, hogy a szavazóhelyiségben megjelenjen, igényelheti, hogy az illetékes szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával otthonában felkeresse. A kérelemnek a pontos személyes adatokon túl tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát is. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakcímétől eltérő településen (pl. előre rögzített időpontban kórházban, más egészségügyi intézményben) van, vagy a lakóhelye szerinti településen ugyan, de másik szavazókör területén tartózkodik, akkor szintén igényelhet mozgóurnát. Ezekben az esetekben azonban először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre, szavazókörbe, és mozgóurnát ezt követően igényelhet. (A mozgóurna iránti igény kérelme ugyancsak online benyújtható, valamint a postai vagy személyes benyújtáshoz letölthető az előzőekben már hivatkozott www.valasztas.hu honlapon a „Választópolgároknak” menüpontban a „Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek” almenüpont alatt.)

Szavazókörök

Mindszenten 5 szavazókör működik, a választópolgárok ezek – már jól ismert – szavazóhelyiségeiben adhatják le szavazataikat az alábbiak szerint:

1-es szavazókör – Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

2-es szavazókör – Leányiskola (Szabadság tér 3.)

3-as szavazókör – Tűzoltószertár (Kőrösi Cs. S. u. 2.)

4-es szavazókör – Móricz Zs. utcai Tagóvoda (Móricz Zs. u. 1/B)

5-ös szavazókör – Dózsa-telepi Tagiskola (Iskola u. 72-76.)

Szavazatszámláló Bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok független, kizárólag a vonatkozó törvényeknek alárendelt szervek, melyeknek elsődleges feladata a választás törvényességének, tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Minden szavazókörben legalább 5 tagú szavazatszámláló bizottság működik. A tagok között 3 választott tag van, a többiek pedig a pártok, független jelöltek által megbízott tagok. Ebből következően a bizottság összlétszáma a megbízott tagok számától függ, adott esetben egy-egy bizottság lehet 7-8 tagú is. Ennek fordított esete, ha előfordulna, hogy egyetlen megbízott tag sincs, akkor a 3 választott tagot 2 (ugyancsak választott) póttag egészíti ki. Jelen állás szerint elmondható, hogy a választópolgárok egy-két kivétellel a megszokott arcokkal fognak találkozni a szavazóhelyiségekben, hiszen a „régi” bizottsági tagok döntő többsége továbbra is vállalni tudta a bizottsági munkát.

Szavazás

Szavazni az országgyűlési választás napján, azaz 2018. április 8-án reggel 600 órától este 1900 óráig, az értesítőn szereplő szavazóhelyiségben vagy mozgóurna igénybevételével – kizárólag személyesen – lehet.

A választópolgár csak a választójoga gyakorlásához feltétlenül szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból – az urna szétszedése nélkül – ne lehessen szavazólapot eltávolítani.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A szavazáshoz a választópolgárnak a személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre alkalmas a lakcímkártya és a személyi igazolvány, vagy a vezetői engedély, vagy az útlevél (tehát a lakcímkártya mindenképpen szükséges és mellé a többi okmány valamelyike). Alkalmas továbbá a választópolgár azonosítására az olyan (régi típusú, nem kártya formátumú) személyi igazolvány is, ami a személyes adatokat és a lakcímet egyaránt tartalmazza.

A bemutatott okmányok alapján a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki

  1. a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
  2. b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
  3. c) már szavazott,
  4. d) megtagadja a szavazólap átvételének saját kezű aláírással történő igazolását.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapot – amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el – valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot. Az országgyűlési választáson két szavazólapot kap a választópolgár. Egyik a választókerület egyéni jelöltjeinek választására, a másik pedig a pártok országos listáinak választására szolgál.

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – elmagyarázza a szavazás módját.

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de annak használata nem kötelező. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a kitöltött szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap-fajtánként – csak egyszer adhat ki.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.  Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Helyi Választási Iroda

A választással kapcsolatos esetleges problémákkal, kérésekkel (pl. ha valaki segítséget igényel az előzőekben említett kérelmek online, illetve papír alapú benyújtásához, stb.) a választópolgárok a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: telefon: 62/527-012, e-mail: jegyzo@mindszent.hu, cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. A Helyi Választási Iroda vezetője a jegyző.

 

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző