Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője vagy a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága végzi hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető. A helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor – a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan – közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. évi Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható.

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:

  • a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
  • a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre),
  • a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költségét.

Bírság kiszabására belterület esetében is a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult igazgatóságnak, aki értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy ügyében 8 napon belül észrevételt tehet.

A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg. Amennyiben 3 éven belül több alkalommal  sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.