A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályának (NÉBIH) vonatkozó határozata alapján az alábbiakról tájékoztatom településünk lakosságát:

A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 2017. január 3-án madárinfluenza magas patogenitású H5N8 törzsét mutatta ki egy Derekegyházi állattartó udvarban. Erre tekintettel a NÉBIH a CSI/01/00239-3/2017 számú határozata az alábbiak szerint rendelkezik:

A NÉBIH Mindszent közigazgatási külterületének keleti részére (lásd: alábbi térkép) megfigyelési körzetet rendel el.

A határozat kiadásával egyidejűleg az élő baromfi szállításokról az alábbiak szerint rendelkeznek:

 • Élő baromfit a megfigyelési körzet területére beszállítani, onnan kiszállítani, és a területen belül szállítani TILOS (kivéve, ha a baromfit a területen belüli vagy a területen kívüli mentes területen lévő vágóhídra közvetlenül, azonnali vágás céljára szállítják és kedvező eredménnyel zárult az állomány laboratóriumi és klinikai vizsgálata vagy a baromfit a mentes területről a megfigyelési körzetben lévő vágóhídra ugyancsak közvetlenül, azonnali vágás céljából szállítják).
 • A megfigyelési körzet határán, a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblákat kell elhelyezni.

Fentieken túl a megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelik el:

 1. A megfigyelési körzetben az illetékes igazgatóságnak minden baromfitartó gazdaságot a lehető leghamarabb számba kell venni.
 2. Tilos a baromfi, a tojásrakás előtt álló baromfi, a napos baromfi és a tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítás.
 3. Tilos a baromfi, a tojásrakás előtt álló baromfi, a napos baromfi és a tojás megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívüli gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba vagy tojástermékek előállítását végző létesítményekbe szállítása, az alábbi kivételekkel:

a) a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása, a 23. § (1) bekezdése szerinti azonnali levágás céljából;

b) tojásrakás előtt álló baromfi a Magyar Köztársaság területén lévő olyan gazdaságba szállítása, amelyben nincs más baromfi és amelyet e célra az Igazgatóság előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia;

c) a keltető tojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő, kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojás és annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket;

d) egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt csomagolóközpontba, feltéve, hogy az a hatósági főállatorvos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel;

e) tojások kiszállíthatók az élelmiszerhigiéniáról szóló 2004. árpilis 29-i 852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő kezelésre a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 2004. április 29-i 853/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint foglalkozó létesítménybe;

f) tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából.

 1. Az Igazgatóság a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található, kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
 2. A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva – különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.
 3. Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak az Igazgatóság engedélyével vihetők be a baromfitartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

a) nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és

b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez, vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

 1. Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más, a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt a 46. §-ban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
 2. A gazdaságban a 19. § (6) bekezdésben felsorolt változásokat jelenteni kell az állategészségügyi hatóságnak.
 3. Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben az Igazgatóság azt nem engedélyezte. A járványvédelmi intézkedések betartása mellett engedélyezhető a trágyának a megfigyelési körzetben fekvő gazdaságból valamely kijelölt terepre szállítása, az a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel vagy külön jogszabályban meghatározott szabályokkal összhangban a madárinfluenza vírusok lehetséges jelenlétének megszüntetését szolgáló kezelés, vagy későbbi kezelés céljából történő köztes tárolás céljából.
 4. Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
 5. Baromfi vadállomány újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.
 6. A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

Felhívom a megfigyelési körzetbe tartozó gazdaságok/háztáji udvarok tulajdonosait, hogy a határozatban részletezett intézkedéseket, előírásokat fokozottan tartsák be!

 

Dr. Megyeri Szilvia

jegyző