A lakáshoz jutás és a lakásfelújítások támogatásáról

döntött a Képviselő-testület

 

A 2016. augusztus 31-én megtartott rendes ülésén a Képviselő-testület megalkotta 26/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendeletét a lakáshoz jutás helyi támogatásáról.

A rendelet értelmében a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig a fiatal házasok/élettársak részére használt lakás vásárlásához, valamint más kérelmezők részére – életkori határ megjelölése nélkül – lakás korszerűsítéséhez, felújításhoz van mód támogatást igényelni.

A kétfajta támogatási cél szerinti legfontosabb rendelkezések a következők:

Használt lakás vásárlása szempontjából fiatal házasoknak, élettársaknak minősülnek az igénylők, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legalább a házastársak, élettársak egyike a 40. életévét még nem töltötte be.

Támogatás kizárólag olyan lakás vásárlására adható, mely az ingatlan-nyilvántartásba lakáscélú ingatlanként bejegyzett, műszaki állapota alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmas, hasznos alapterülete legalább az 50 négyzetmétert eléri, továbbá nem minősül komfort nélküli vagy szükséglakásnak.

Támogatás kizárólag olyan lakás vásárlására adható, melynek nagysága nem haladja meg az igénylők méltányolható lakásigényét. A méltányolható lakásigény mértékének megállapításakor gyermektelen fiatal házasok, élettársak esetén legfeljebb két gyermek, egy gyermekes igénylők esetén legfeljebb még egy gyermek beszámítható.

Támogatás azon fiatal házasoknak, élettársaknak nyújtható, akik a támogatást az első lakásuk megszerzéséhez igénylik, a rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkeznek, családjukban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát nem haladja meg, és az Önkormányzat felé nincs sem helyi adó, sem más tartozásuk.

Első lakásvásárlásnak minősül a használt lakás vásárlása, ha az igénylőknek, vagy a velük egy háztartásban élő gyermeküknek 1/1 arányú lakástulajdona vagy résztulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs és nem volt, kivéve az öröklés útján, vagy tartási szerződéssel szerzett, bármely vagyoni értékű joggal terhelt lakástulajdont, résztulajdont, melyben a vagyoni értékű jog jogosultja lakik; továbbá az igénylők önkormányzati bérlakásra vagy szolgálati lakásra határozatlan idejű bérleti, bérlőtársi jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A használt lakás vásárlásához nyújtható támogatás legmagasabb összege 600 ezer forint. A támogatást legkésőbb a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül fel kell használni.

A támogatás az igénylőnek készpénzben nem kerül kifizetésre. A támogatás megállapított összegét az Önkormányzat az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd letéti számlájára utalja, és az ügyvéd fizeti ki (utalja át) az eladónak. Amennyiben pénzintézeti hitelt is igénybe vesznek a vásárláshoz, úgy az önkormányzati támogatás összegét csak a hitelszerződés megkötése után lehet az eladó részére kifizetni.

 

Lakáskorszerűsítési támogatásra jogosult az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlanra bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja (a továbbiakban: tulajdonos) a lakás céljára szolgáló építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának megtartása, javítása, üzembiztonságának, használati értékének növelése érdekében végzett építési munkákhoz. Az igénylő csak akkor jogosult támogatásra, ha életvitelszerűen az ingatlanban lakik.

Támogatás csak olyan lakás korszerűsítésére adható, melynek nagysága az ott életvitelszerűen lakó tulajdonos (és családja) méltányolható lakásigényét legfeljebb 1 lakószobával haladja meg.

Lakáskorszerűsítési támogatás annak az igénylőnek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, nyugdíjasok esetén 300%-át, egyedülálló igénylő esetén havi jövedelme a 400%-át nem haladja meg, a rendelet szerinti vagyona nincs, és az Önkormányzat felé sem helyi adó, sem más tartozása nincs.

A lakáskorszerűsítési támogatás legmagasabb összege 300 ezer forint. A támogatást legkésőbb a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül fel kell használni.

A támogatás megállapított összege két részletben kerül kifizetésre a támogatott személynek. A második részlet kifizetése előtt az első részlet felhasználásával hitelt érdemlően (számlákkal alátámasztva) el kell számolni. Amennyiben ezen elszámolás alapján a második részlet is kifizethető, természetesen azzal ugyanolyan módon szintén el kell számolni.

 

A támogatás iránti kérelmeket a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszint 19-es szobájában lehet benyújtani, illetve kérelem nyomtatvány is itt igényelhető. Ebben az évben a benyújtási határidő szeptember 30. A kérelmek tárgyában a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönt.

 

 Zsótér Károly
polgármester