KÖZLEMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2014/2015. nevelési évre az alábbiak szerint:

Időpont: 2014. április 28. (hétfő) – április 30. (szerda) 8.00-15.00 óra között

Beíratás helye:

  • Károly Óvoda Székhely (Mindszent, Szabadság tér 4.)
  • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye (Mindszent,  Móricz Zs. u. 1/B.)

 A 2014/2015. nevelési év a 2014. szeptember 1. – 2015. augusztus 31-ig tartó időszak.

Beíratható: Az a gyermek, aki 2014. augusztus 31-ig harmadik, negyedik, ötödik életévét (illetve aki a 2,5 életévét 2014. május 31-ig) betölti.

Óvodába felvehető: Az a gyermek, aki harmadik életévét betöltötte és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1 bek.).

Felvétel kritériuma továbbá az ágy- és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend).

Óvoda felvételi körzete:

Károly Óvoda Székhely – a mellékelt határozat szerint

Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye – a mellékelt határozat szerint

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az ötödik életévét betöltött gyermek köteles a nevelési év kezdőnapjától napi 4 óra óvodai nevelésben részt venni (továbbiakban: óvodaköteles), melynek biztosítása szülői kötelezettség (Nkt. 72. § (1) bek. b) pont). Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget a szülők, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti Mindszent Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles gyermeke beíratására.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a 2014/2015. nevelési évben a 3. életévüket betöltött gyermekek számára MÉG NEM KÖTELEZŐ AZ ÓVODAI ELLÁTÁS.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI gyermekek) Nkt. 4. § 25. pontja alattiak köréből a Károly Óvoda és tagintézménye – az Alapító okiratban rögzítettek alapján – kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, ellátását végzi.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (vagy születési anyakönyvi kivonata),  lakcím-kártyája és TAJ kártyája
  • óvodai jelentkezési lap nyomtatvány, mely átvehető az óvodai vezetői irodában, ill. letölthető az óvoda honlapjáról (www.karolyovoda.hu), az önkormányzat honlapjáról  (www.mindszent.hu). A nyomtatvány a jelentkezés napján az óvodában is kitölthető.
  • a nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide: Óvodai jelentkezési lap 2014
  • a gyermek – esetleges – tartós betegségét igazoló dokumentum
  • az étkezési térítési díj csökkentésére, elengedésére jogosító dokumentum, határozat
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), úgy az ezt igazoló határozat másolata
  •  amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum (Szakértői javaslat).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozás még nem jelenti azt, hogy gyermekük felvételt nyer az óvodába! A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi döntésről 2014. május 30-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.