KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint:

Időpont: 2022. április 20. (szerda) – 2022. április 21. (csütörtök) 8.00- 15.00 óra között

 Beíratás helye: 

  • Károly Óvoda Székhely (Mindszent, Szabadság tér 4.)
  • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye (Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.)

  

A 2022/2023. nevelési év: a 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31-ig tartó időszak.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bek.-ben foglaltak szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.*

Óvodába felvehető továbbá, amennyiben az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi: az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A felvétel kritériuma továbbá az ágy-és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend)

Óvodai felvételi körzete:

 * Az Nkt. értelmében a 3. életévét betöltött gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (továbbiakban: óvodaköteles), melynek biztosítása szülői kötelezettség. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pont).

Az EMMI rendelet 20.§ (2) bek. alapján a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülőtárgyév április 15. napjáig benyújtottkérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja (229/2012. Korm. r. 38/B §).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – 2022. május 06-ig – írásban értesíteni az Oktatási Hivatal Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Oktatási Központját.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI gyermek) Nkt. 4 § 25. pontja alattiak köréből a Károly Óvoda (Székhely: 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) és tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.) – az Alapító Okiratban rögzítettek alapján – kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, ellátását végzi.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (vagy születési anyakönyvi kivonata), lakcím-kártyája és TAJ kártyája
  • Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány, mely átvehető az óvodai vezetői irodában, ill. I D E kattintva letölthető.
  • amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) úgy az ezt igazoló határozat másolata
  • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum (Szakértői vélemény).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozás- a 3. életévüket 2022. augusztus 31. napjáig nem betöltő, azaz nem óvodaköteles gyermekek esetében- még nem jelenti azt, hogy gyermekük felvételt nyer az óvodába! A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi döntésről 2022. május 23-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot. (EMMI rendelet 20.§ (1a) bek. h) pont)

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. (Nkt. 37.§ (3) bek. b.) pontja) A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.