KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2019/2020. nevelési évre az alábbiak szerint:

Időpont: 2019. április 24. (szerda) – 2019. április 25. (csütörtök) 8.00- 15.00 óra között

Beíratás helye: 

  • Károly Óvoda Székhely (Mindszent, Szabadság tér 4.)
  •  Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye (Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.)

  A 2019/2020. nevelési év: a 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31-ig tartó időszak.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bek.-ben foglaltak szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.*

Óvodába felvehető továbbá, amennyiben az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi: az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Felvétel kritériuma továbbá az ágy-és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend)

Óvodai felvételi körzete:

 

  • Károly Óvoda Székhely – a mellékelt határozat szerint
  • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye – a mellékelt határozat szerint

 * Az Nkt. értelmében a 3. életévét betöltött gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (továbbiakban: óvodaköteles), melynek biztosítása szülői kötelezettség. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pont). Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget a szülők, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti Mindszent Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles gyermeke beíratására.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, sajátos helyzet indokolja (Nkt. 8. § (2) bek.).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI gyermek) Nkt. 4 § 25. pontja alattiak köréből a Károly Óvoda (Székhely: 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) és tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.) – az Alapító Okiratban rögzítettek alapján – kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, ellátását végzi.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (vagy születési anyakönyvi kivonata), lakcím-kártyája és TAJ kártyája
  • Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány, mely átvehető az óvodai vezetői irodában, ill. letölthető az óvoda honapjáról (karolyovoda.hu), az önkormányzat honlapjáról (www.mindszent.hu). A nyomtatvány a jelentkezés napján az óvodában is kitölthető.
  • az étkezési térítési díj elengedésére jogosító dokumentum, határozat   (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tartós betegséget igazoló dokumentum) másolataamennyiben a gyermek hátrányos helyzetű (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű  (HHH) úgy az ezt igazoló határozat másolata
  • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum (Szakértői javaslat).

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozás- a 3. életévüket 2019. augusztus 31. napjáig nem betöltő, azaz nem óvodaköteles gyermekek esetében- még nem jelenti azt, hogy gyermekük felvételt nyer az óvodába! A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi döntésről 2019. május 27-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.