KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2023/2024. nevelési évre az alábbiak szerint:

Időpont:

 • 2023. április 26. (szerda) 8.00-15.00 óra között
 • 2023. április 27. (csütörtök) 8.00-15.00 óra között

 Beíratás helye:      

 • Károly Óvoda Székhely (Mindszent, Szabadság tér 4.)
 • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye (Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.)

 

A 2023/2024. nevelési év a 2023. szeptember 1 – 2024. augusztus 31-ig tartó időszak.

2023.szeptember 1-jétől legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti.*

Óvodába felvehető továbbá, amennyiben az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi: az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Felvétel kritériuma továbbá az ágy- és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend).

Óvoda felvételi körzete:

 • Károly Óvoda Székhely – a mellékelt határozat szerint
 • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye – a mellékelt határozat szerint

*A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében a 3. életévét betöltött gyermek legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt, a nevelési év kezdőnapjától, (továbbiakban: óvodaköteles), melynek biztosítása szülői kötelezettség (Nkt. 72. § (1) bek. b) pont).

A szülő- tárgyév április 15. napjáig benyújtott- írásbeli kérelmére, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek 4. életévét betölti- különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8.§ (2) bek.).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI gyermekek) Nkt. 4. § 25. pontja alattiak köréből a Károly Óvoda (Székhely: 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) és tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/b.) – az Alapító okiratban rögzítettek alapján – kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, ellátását végzi.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (vagy születési anyakönyvi kivonata), lakcím-kártyája és TAJ kártyája,
 • óvodai jelentkezési lap nyomtatvány,
 • a gyermek – esetleges – tartós betegségét igazoló dokumentum,
 • az étkezési térítési díj elengedésére jogosító dokumentum, határozat,
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), úgy az ezt igazoló határozat másolata,
 • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum (Szakértői javaslat).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 3. életévét 2023. szeptember 1. napjáig MÉG NEM betöltő gyermek esetében a beiratkozás még nem jelenti azt, hogy gyermekük felvételt nyer az óvodába! A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi döntésről 2023. május 26-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

 

Letölthető dokumentumok: