KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet a 2015/2016. nevelési évre az alábbiak szerint:

Időpont: 2015. április 27. (hétfő) – április 29. (szerda) 8.00-15.00 óra között

Beíratás helye:

 • Károly Óvoda Székhely (Mindszent, Szabadság tér 4.)
 • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye (Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.)

 

A 2015/2016. nevelési év a 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31-ig tartó időszak.

 1. szeptember 1-jétől köteles- legalább napi 4 órában- óvodai nevelésben részt venni az a gyermek, aki 2015. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti.*

Óvodába felvehető továbbá, amennyiben az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi: az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Felvétel kritériuma továbbá az ágy- és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend).

Óvoda felvételi körzete:

 • Károly Óvoda Székhely – a mellékelt határozat szerint
 • Károly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye – a mellékelt határozat szerint

*A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 3. életévét betöltött gyermek köteles a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 óra óvodai nevelésben részt venni (továbbiakban: óvodaköteles), melynek biztosítása szülői kötelezettség (Nkt. 72. § (1) bek. b) pont). Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget a szülők, úgy az óvodavezető hivatalból értesíti Mindszent Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles gyermeke beíratására.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 8.§ (2) bek.).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI gyermekek) Nkt. 4. § 25. pontja alattiak köréből a Károly Óvoda (Székhely: 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) és tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/b.) – az Alapító okiratban rögzítettek alapján – kizárólag az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, ellátását végzi.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója (vagy születési anyakönyvi kivonata), lakcím-kártyája és TAJ kártyája
 • Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány, mely átvehető az óvodai vezetői irodában, ill. letölthető az óvoda honlapjáról (www.karolyovoda.hu), az önkormányzat honlapjáról(www.mindszent.hu). A nyomtatvány a jelentkezés napján az óvodában is kitölthető.
 • a gyermek – esetleges – tartós betegségét igazoló dokumentum,
 • az étkezési térítési díj csökkentésére, elengedésére jogosító dokumentum, határozat,
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), úgy az ezt igazoló határozat másolata
 • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum (Szakértői javaslat).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkozás még nem jelenti azt, hogy gyermekük felvételt nyer az óvodába! A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi döntésről 2015. június 1-ig kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.

Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy ha az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

 

Határozat

Tárgy: Óvodai körzethatárok meghatározása

 

1./ Károly Óvoda Székhelye (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.) felvételi körzete:

 

Áchim András utca, Ady Endre utca, Akácfa utca, Andrássy utca, Arany János utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Báthori utca, Batthyány utca, Bem utca, Bene utca, Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Budai Nagy Antal utca, Búzavirág utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dobó utca, Erzsébet királynő utca, Esze Tamás utca, Görbe utca, Hársfa utca, Hódossy Imre utca, Hold zug, Horváth Gyula utca, Hunyadi utca, József Attila utca, Kápolna utca, Kiss Ernő utca, Klapka utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Köztársaság tér, Kun utca, Liliom zug, Malom zug, Mátyás király utca, Mező utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy utca, Napkelet utca, Nyomás sor, Oncsa sor, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsa Ferenc utca, Somogy utca, Szabadság tér, Szabadság utca, Széchenyi utca, Szent István utca, Szent László utca, Szőlő utca, Táncsics Mihály utca, Tisza utca, Tóalja sor, Vadnai utca, Vajda utca, Vasút utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca, Tanya páratlan: 1/A-13, 113-115, 457, 473-475, Tanya páros: 8-24/A, 122-126, 390-446, 456-447/A

 

2./ Károly Óvoda Móricz Zsigmond utcai tagintézménye (6630 Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.) felvételi körzete:

 

Babits Mihály utca, Bartók Béla utca, Bereczki József utca, Botos Lajos utca, Déli út, Dózsa György út, Elege utca, Észak utca, Garami utca, Iskola utca, Jókai utca, Kinizsi Pál utca, Kölcsey utca, Ludas utca, Mihási út, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Munkás utca, Szántó Kovács János utca, Téglás utca, Thököly Imre utca, Új utca, Viharsarok utca, Tanya páratlan: 67-95, 151-239/C, 243-299, Tanya páros: 52-100, 140-228, 244-342.