Iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatás
bevezetéséről döntött a Képviselő-testület

 

Mindszent Város Képviselő-testülete – a költségvetés időarányos kiadási teljesítését felülvizsgálva és a szociális feladatokra rendelkezésre álló előirányzat biztosította lehetőségeket mérlegelve – a 2015. június 24-én megtartott rendes ülésén módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét, és két új szociális támogatási forma, az iskolakezdési települési támogatás és az óvodáztatási települési támogatás bevezetéséről döntött.

1.

Az iskolakezdési települési támogatás célja, hogy a szociálisan rászoruló családokban élő gyermekek részére az iskolakezdéshez szükséges tankönyv, tanszer, egyéb iskolai felszerelés megvásárlásához segítséget nyújtson.

Iskolakezdési települési támogatásra jogosult a szülő (családbafogadó gyám), ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ez most 28.500,- Ft/hó) 200%-át, azaz az 57.000,- Ft-ot.

A jogosult szülő (családbafogadó gyám) gyermekenként 5.000,- Ft iskolakezdési támogatásban részesülhet azon tanköteles korú gyermekei után, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti alap- vagy középfokú nevelést-oktatást nyújtó köznevelési intézménnyel – ideértve a kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézményeket is – állnak jogviszonyban, azaz az adott tanévben felvételt nyertek ilyen intézménybe. Egy gyermek után egy évben egyszer igényelhető támogatás.

A támogatás iránti kérelmet minden év július hó 1. és szeptember hó 15. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő! A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal emelet H1-es irodájában lehet leadni, illetve kérelem-nyomtatvány is itt igényelhető (tehát nem a Köztársaság tér 16. sz. alatti volt Okmányirodában, mint a többi szociális ellátás esetén!) A kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A támogatás folyósítása – a szülő kérésének megfelelően – bankszámlára történő átutalással vagy készpénzes pénztári kifizetéssel történik augusztus 15. és 31. között (az addig jogerős határozatok alapján), valamint szeptember 15. és 30. között.

A jegyző határozatában elszámolási kötelezettséget ír elő, melyet a támogatás átutalásától, kifizetésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Az elszámolás során a jogosult szülő nevére kiállított, a rendelet szerinti termék megvásárlásáról szóló, legkorábban a kérelem benyújtásának napja után kiállított számlát, számlákat kell bemutatni. Az elszámolás elmulasztása egy összegű visszafizetési kötelezettséget von maga után. Ha az egy összegű visszafizetési kötelezettségét a szülő önként nem teljesíti, e tény automatikusan kizárja – valamennyi gyermeke tekintetében – a következő évi támogatási lehetőségből.

 

2.

Az óvodáztatási települési támogatás célja, hogy a szociálisan rászoruló családokban élő óvodás korú gyermekek részére az óvoda házirendjében előírt, az intézményben tartózkodás során használt (ún. benti) ruházat, felszerelés megvásárlásához segítséget nyújtson.

Óvodáztatási települési támogatásra jogosult a szülő (családbafogadó gyám), ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (azaz szintén az 57.000,- Ft-ot, mint az iskolakezdési támogatásnál).

A támogatás összege itt is gyermekenként 5.000,- Ft azon, még nem tanköteles korú gyermekek után, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti olyan köznevelési intézménnyel – ideértve a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeket is – állnak jogviszonyban, ahol még nem tanköteles korú gyermekek óvodai nevelését látják el. Egy gyermek után egy évben ebben az esetben is egyszer igényelhető támogatás.

A támogatás iránti kérelmeket ugyanúgy, mint az iskolakezdési támogatásnál, július 1. és szeptember 15. között lehet benyújtani (a határidő ebben az esetben is jogvesztő), a döntést a jegyző hozza meg, és a folyósításra, az elszámolásra vonatkozó szabályok is ugyanazok.

 

A szociális ellátások helyi szabályairól