Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2022. évi talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének határideje: 2023. március 31.

Talajterhelési díj azokat terheli, akik nem kötöttek rá a közcsatornára, környezet terhelésével járó anyagot bocsátanak a talajba.

A talajterhelési díj bevallása önadózással történik, amely azt jelenti, hogy a kibocsátónak (a lakosnak) kell megállapítania és bevallania a díjat az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig. A mindszent.hu/Nyomtatványok/Adóiroda nyomtatványai menüpontban megtalálható a szükséges nyomtatvány a „Talajterhelési nyomtatvány 2022. évről (útmutatóval)” megnevezés alatt.

Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, a bevallást ingatlanonként, telephelyenként kell megtennie. A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót (tulajdonos, bérlő, használó) terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő vízóra nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

A díjfizetés alapja az elhasznált víz mennyisége. A bevallást a 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakról kell megtenni. Amennyiben ezen időszakon belül, évközben történt meg a közcsatornára a rákötés, a talajterhelési díjat a rákötésig felhasznált víz mennyisége alapján kell számítani.

A talajterhelési díj mértéke településünkön – figyelembe véve a településérzékenységi szorzót is – 1800 Ft/m3. A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:

  1. akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t,
  2. a közszolgáltató által igazolt, külön órával mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
  3. ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,
  4. az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.

A bevallást mentesség esetén is be kell nyújtani!

Kérelemre mentesség adható annak a kibocsátónak, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, vagy lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik. A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell ezen tényekről a közszolgáltató által kiállított igazolást.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a – számlákkal igazolt – mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díjat Mindszent Város Önkormányzatának 57400255–11141077 talajterhelési díj beszedési számlája javára kell megfizetni 2023. március 31. napjáig.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a talajterhelési díj bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató, azaz az Alföldvíz Zrt. által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a különbözetet.

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-es, 18-as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.

Végh Ibolya
jegyző