Mindszent Város Önkormányzata 5/2016. (I. 28.) számú önkormányzati rendeletével

„Mindszent Közéletéért Emlékérem” díjat alapított,

amellyel elismerését kívánja kifejezni azoknak, akik a város lakossága, mint helyi közösség érdekében hosszabb időn át, illetve több éven keresztül végzett aktív, értékteremtő és példaértékű közéleti tevékenységet végeztek.

Az Emlékérem annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható, akik – megfelelve az előző bekezdésben foglaltaknak – arra érdemesek.

Az emlékéremmel csak azok közéleti tevékenységét lehet elismerni, akik Mindszent Városért kitüntetésben még nem részesültek.

Az emlékérem:

  • nagykorú természetes személy részére adományozható,
  • posztumusz nem adományozható,
  • mindenki számára csak egy ízben adományozható.

Az emlékérem odaítélésére javaslatot tehetnek:

  • a polgármester vagy bármelyik települési képviselő
  • a Képviselő-testület Bizottsága
  • helyi civil szervezet
  • természetes személyek és közösségek.

Évenként legfeljebb két kitüntetés adományozható.

A díjazottakra vonatkozó javaslatot – részletes indokolással – 2017. január 31. napjáig lehet benyújtani írásban a Polgármesteri Hivatalban Zsótér Károly polgármesternek címezve.

A javaslattevő önmaga, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója elismerésére javaslatot nem tehet.

Az Emlékérmet a polgármester adja át a 2017. március 15-én megrendezendő városi ünnepség keretében.

(A díjjal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referensnél, tel.: 62/527-010)