1/2020. (III.16.) sz. polgármesteri határozat

Tárgy: Rendkívüli óvodai szünet elrendelése, közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosítása

H A T Á R O Z A T

A koronavírus járvány terjedése miatt a 45/2020 (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzati működtetésű nevelési-oktatási intézmények nyitva tartása és a közétkeztetés vonatkozásában az alábbi döntéseket hozom:

1./ A Károly Óvoda és tagintézménye vonatkozásában 2020.03.16. napjától szünetet rendelek el, ezen naptól kezdődően indokolt esetben, kizárólag kis létszámú csoportokban, gyermekfelügyeletet és ügyeletet biztosítunk 6:00 és 17:00 között, az óvoda Szabadság tér 4. szám alatti épületében. Az ügyelet iránti kérelmet, nyilatkozatot az óvodapedagógus bocsátja a szülő rendelkezésére.

A gyermekfelügyeletet nem veheti igénybe:
– a gyermek, ha bármely – akár enyhébb lefolyású – betegség tüneteit mutatja,
– akinek egy háztartásban élő hozzátartozója az elmúlt 2 hétben külföldön tartózkodott, vagy ilyen személlyel kapcsolatba került,
– aki iskolás, vagy kisebb korú gyermekével egyébként is otthon tartózkodik (GYED, GYES, TGYÁS, nevelőszülő által gondozott gyermek, stb.)

Felkérem az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

2./ A nevelési-, oktatási intézményekben (óvoda, iskola) az alábbiak szerint kerül biztosításra a gyermekek számára a közétkeztetés:

a.) A Mindszenti Általános Iskola és tagintézménye vonatkozásában a közétkeztetés 2020. március 16. napjától szünetel, azzal a kitétellel, hogy haladéktalanul felmérésre kerülnek az ingyenesen étkező tanulók körében felmerülő igények.

Az étel helyben történő elfogyasztására nincs mód, kizárólag az étel elvitelére van lehetőségük az arra jogosultaknak, a Mindszenti Általános Iskola, Szabadság tér 2-3. szám alatti épületéből. Ételhordóról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

Felkérem a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

b.) A Károly Óvodában 2020.03.16. napjától csak az ügyeletet igénybe vevő gyermekek étkezhetnek.

Felkérem a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

3./ A település vonatkozásában Mindszent Város Önkormányzata által működtetett szociális étkeztetést a megszokott, változatlan formában biztosítjuk.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

Erről a határozatról értesítést kap:

– Zsótér Károly Sándor polgármester
– dr. Végh Ibolya jegyző
– Korom Éva Andrea intézményvezető
– Kormányné Takács Orsolya intézményvezető-helyettes

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor sk.
polgármester

 

A határozat PDF formában is letölthető: 1/2020.(III.16.) sz. polgármesteri határozat