„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány

„…míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…”

(Gal 6,10)

 Idosekert belyegzo

K I V O N A T

„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány

Alapító Okiratából

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő 2006. év október hó 18. napján létrehozott alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 1. Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye:

Mindszent Város Önkormányzata

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. szám

képviseletében Zsótér Károly polgármester

adószám: 15354532-2-06

KSH: 75113206

 1. Az alapítvány neve:

„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány

 1. Az alapítvány székhelye:

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. szám

 1. Az alapítói induló vagyon:

200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint készpénz, amelyet az alapító már teljes egészében rendelkezésre bocsájtott.

 1. Az alapítvány célja:

Az alapítvány fő célja az időskorú emberek életminőségének, életkörülményeinek, önálló életvitelének javítása, gyógyulási lehetőségeinek elősegítése. magányának enyhítése. Az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti.

Az alapítvány nem kéri közhasznú szervezetkénti nyilvántartását, azonban a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi állami feladatot átvállalva a következő közhasznú tevékenységet végzi:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23 § (4) bekezdés 4. pont alapján a szociális feladatok keretében az időskorúak segítéséhez kapcsolódó feladatok ellátását vállalja át, mely keretében kiemelt figyelmet fordít az időskorú emberek életminőségének, életkörülményeinek javítására, gyógyulási lehetőségeinek elősegítésére, magányának enyhítésére. 

 1. Az alapítvány tevékenysége:
 •       segítségnyújtás az egyedül, támogatás nélkül élő időskorú személyeknek, fogyatékkal élőknek, szenvedélybetegeknek, hajléktalanoknak,
 •       alapítványi támogatással kultúrprogramok, kirándulások, üdülések szervezése,
 •       karitatív tevékenységek támogatása,
 •       hagyományőrzés, helyi kulturális örökségek megóvása, ápolása, felkutatása,
 •       határon túli, testvértelepüléseken élő magyarsággal való kapcsolattartás,
 •       az időskorú súlyos beteg emberek Magyarországon történő gyógykezelési lehetőség segítése,
 •       egészséget védő, gyógyulást, ápolást segítő, szociális körülményeket, idősek környezetének komfortosítását javító tárgyi feltételek, berendezések, egészségügyi segédeszközök bővítése, beszerzése,
 •       pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok benyújtása az alapítványi célok működtetése érdekében.
 1. Az alapítvány jellege:

7.1./   Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt, tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásoknak felhasználására vonatkozóan.

7.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. Az alapítvány időtartalma:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

 1.   Az alapítványi vagyon felhasználása:  

9.1./   Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel.  Az alapító vagyonnal a kuratórium gazdálkodik akként, hogy abból 20 % felhasználható működési költségekre, 20 % -a vállalkozói tevékenységre, (az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat) míg a többi  közvetlenül az alapítványi célokra fordítható. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt kérelem vagy pályázat útján.

 1. Az alapítvány ügyvezető szerve:

10.1./   Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

 A kuratórium elnöke:

Szécsényi Józsefné sz.n. Tóth Margit

  A kuratórium további tagjai:        

Pölös Mihály Ferenc elnökhelyettes

Lucza János László

Bagitáné Szécsény i Mária Anna  sz. n. Szécsényi Mária Anna

Dr. Ávéd János László

A kuratórium elnökét – Szécsényi Józsefnét  – és elnökhelyettesét – Pölös Mihály Ferencet – megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló  

10.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

„A  Mindszenti Idősekért” Közalapítvány a fentiekben leírt, alapító okiratban megfogalmazott törvényes keretek közt, és célok alapján működik, az alapító által kijelölt kuratóriumi tagok által.

Az alapítvány vagyona az alapító által rendelkezésre bocsájtott alaptőke, 1 db HP Laser 1018 nyomtató, 200 db összecsukható ülőszék, 4 db kültéri fényfüzér. Az alapítvány könyvelését könyvelőiroda végzi, pénztárt megbízott pénztáros kezeli, ellenőrzési jogot az Ügyészség gyakorol. Az elvégzett ellenőrzés szabálytalanságot, visszaélést nem állapított meg.

Az év végi zárásokról egyszerűsített beszámolót készít a könyvelő, amit az OBH-hoz letétbe helyezésre továbbít. A továbbított beszámolók az OBH honlapjáról letölthetők. Betekintésre az alapítvány székhelyén az alapító okirattal, adó 1 %  felhasználásról készült közleménnyel együtt kifüggesztésre került.

Az alapítvány működését, az érkezett természetbeli adományok fuvardíjköltségét mindszenti vállalkozók, üzemek, magánszemélyek, valamint a Coop Szeged, Kegyeleti Kft. Hmvhely, Metalucon Kft. Mindszent támogatták. Adományokból befolyt összegekből tudott az alapítvány pályázat útján idősek részére szervezett rendezvényeket, kirándulásokat támogatni, illetve gyógyászati segédeszközök javításához szükséges alkatrészeket vásárolni.

Az alapítvány alapítása óta jó kapcsolatot alakított ki a Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezetével, valamint a Roadway Transport Kft. ügyvezetőjével. Segítségükkel érkeznek adományok Mindszentre. Az érkező adományok fuvardíját az alapítvány adományokból gyűjtötte össze és egyenlítette ki. Az elmúlt év végén határozat született – a Képviselő-testület döntése alapján –, hogy a fuvardíj kifizetését a város önkormányzata vállalja, valamint az adományok elosztása – szintén Mindszent Város Képviselő-testülete által meghatározottak alapján – az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követően az alapítvány közreműködésével történik.

A 2016-ban eddig érkezett vegyes élelmiszer és sütemény adományból 150 óvodás és iskolás korú hátrányos körülmények között élő gyermek részesült – a számukra külön összeállított – egységcsomagból,  valamint 50 család, illetve magánszemély részesült élelmiszer egységcsomagban, kézbesítés alatt 35 élelmiszercsomag. Az élelmiszer egységcsomag tartalma: liszt, cukor, olaj, rizs, tészta, kakaó, csokoládé, vitaminok, tisztálkodási szerek, ( játék, kifestő, színes ceruza). Süteményt vehettek át a nevelési-oktatási intézmények, a gyermeknapi rendezvények szervezői, a civil szervezetek, a családsegítő szolgálat, az idősek ápolását végző otthonok, a rendelőintézet, a tanyagondnoki szolgálat. A közfoglalkoztatottak részére használtruha válogatást szervezett az alapítvány.

Az adományok osztása a készletek erejéig tovább folytatódik. Adományt igényelni lehet a civil szervezetek vezetői, a családsegítő szolgálat, a háziorvosok, védőnők által nyomtatvány kitöltésével.

Nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban is kapható (a volt Okmányirodában a Szociális csoportnál), illetve innen is letölthető:

Kérelem tartós élelmiszer egységcsomag igényléséhez

Egységcsomag támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 3-szorosát, azaz 85.500 Ft-ot. A támogatási kérelmeket a Polgármesteri Hivatal fogadja, dolgozza fel és készíti elő döntésre az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére.

A csomagok összeállításában és kézbesítésében önkéntesek segítenek a kuratórium tagjainak, a segélyek házhoz szállítása az önkormányzat járművével történik.

A Támogatottak nevében köszönünk minden adományt,

köszönjük a Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete

évek óta nyújtott támogatását.

Köszönjük a betegek, mozgásukban korlátozottak számára juttatott

gyógyászati segédeszközöket.

 

A gyógyászati segédeszközökről és az Alapítvány működéséről a későbbiekben is folyamatosan részletes tájékoztatást adunk.

 

                                      „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány Kuratóriuma