Mindszent Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

a Károly Óvoda (6630 Mindszent, Szabadság tér 4.)
intézményvezetői megbízására

 

Az intézményvezetői megbízás időtartama: 2021. augusztus 1-től 2026. július 31-ig.

Pályázati feltételek:

 • a)  felsőfokú végzettség és az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség,
 • b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • d) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • e) magyar állampolgárság,
 • f) büntetlen előélet,
 • g) cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Intézményvezetői tapasztalat

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok keretei között az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott költségvetési források hatékony felhasználása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 2. az intézmény vezetésére irányuló vezetési program,
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kjt. 20. § (2c) bekezdésére figyelemmel kiállított),
 4. a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek való megfelelés hitelt érdemlő igazolása (pl. a végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata),
 5. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő kezeléséhez, továbbításához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • papír alapon a 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. címre,
 • elektronikusan a jegyzo@mindszent.hu e-mail címre,
 • személyesen Zsótér Károly polgármesterhez.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület által létrehozott szakértői bizottság előtti személyes meghallgatás, és a bizottság véleményének figyelembe vételével képviselő-testületi döntés.